Historia

Formulën bazë të IQ e ka krijuar në vitin 1912 psikologu gjerman William Stern, kur ka përcaktuar shkallën e inteligjencës si lidhje të "moshës mendore" të parashikuar dhe moshës kalendarike:

100×(mental age/chronological age)

Nëse për shëmbull një djalë dhjetë vjeçar ka aftësitë intelektuale në shkallën e 13 vjeçarit, atëherë IQ e tij është e barabartë me 130 (100x13/10).

Gjatë testimit përdoren ushtrime të ndara sipas faktit, se si mesatarisht personat e mëdhenj në moshë janë të aftë ti kryejnë ato. Mosha mendore përcaktohet sipas ushtrimeve më të vështira, të cilat ishte i aftë ti zgjidhte personi i testuar.

Si IQ mesatare quhet IQ nga 90–110.

Edhe matja e IQ nuk i është mënjanuar zhvillimit dhe njëri prej testeve IQ më të sakta tani është ai, me të cilin tani jeni takuar. Për arsye se disa gjëra nuk kanë ndryshuar as gjatë këtyre viteve, mos u habisni, që edhe gjatë këtij testi do të takoheni me kërkesën e plotësimit të moshës së juaj. Kjo është vetëm për arsye se, që rezultati të jetë sa më i saktë. Shumë suksese!