Kushtet për përdorimi e testit IQ-test.eu dhe versionet e lokalizuara IQ-test.eu (PIQeu) të shërbimeve (cz)

Kushtet tregtare të cilat merren me marrdhënjet midis operatorit al.test-iq.com (dhe domenat vëndase iq-test domena) dhe përdoruesit al.test-iq.com (domenat vëndase iq-test domena).

1. Shpjegimi i projektit al.test-iq.com dhe definimet bazë

I&Q GROUP, shoqëri tregtare sh p.k. me seli në Pragë, Troilova 12, PSČ: 108 00, Nr.i biznesit: 27488268, e rregjistruar tek Rregjistri Tregtar i Gjykatës së qytetit në Hadec Kralove seksioni C, rreshti 21977, (më tej vetëm "operatori"), manaxhon një projekt në internet al.test-iq.com (më tej vetëm "IQeu"), ku vizitorët (më tej vetëm "përdoruesit") mund të gjejnë IQ e tyre dhe IQ e vëndit të tyre.
Definimet bazë:
IQ = Koeficienti i inteligjencës (koeficient=lidhj) është treguesi i inteligjencës, me mesatare 100, dhe me ndryshimin standard 15.
Testi = kombinim detyrash dhe përgjigjesh të mundshme, kur ka vetëm një përgjigje të saktë. Testi mund të vlerësojë lloje të ndryshme IQ (inteligjenca natyrore, inteligjenca numerike, 3D inteligjenca etj.) dhe ti bashkojë bashkë në një vlerë IQ, e cila është më e saktë nëse më shumë Përdorues e bëjnë atë.
Kushtet e përdorimit të shërbimeve al.test-iq.com (më tej vetëm "PIQeu") = kushtet të cilat definojnë të drejtat dhe detyrimet e subjekteve pjesëmarrëse në IQeu (Operatori dhe Përdoruesit). Versioni i akualizuar PIQeu është në URL http://al.test-iq.com/privacy-policy/. Operatori ka të drejtë të ndryshojë PIQeu dhe ndryshimi është i vlefshëm që nga momenti i shpalljes së ndryshimit tek faqja website e përmëndur si më sipër.
Operatori = subjekti, i cili merret me funksionimin pa probleme të serverit dhe aplikimeve të nevojshme për ofrimin e IQeu.
Përdoruesi = vizitori i cili plotëson testin ose personi që rregjistrohet në sistem

2. Të drejtat dhe detyrimet e subjekteve pjesëmarrëse

Operatori:

 • Ka të drejtë kur të dojë, me mënyrën që ai ka dëshirë dhe për çdo çështje të kontaktojë Përdoruesin
 • Ka të drejtë të bie dakort me kushtet individuale me subjektet e tjera pjesëmarrëse në IQeu
 • Ka të ti refuzojë hyrjen çdo Përdoruesi pa dhënë arsye

Përdoruesi:

 • Ka të drejtë të kontaktojë Operatorin IQeu
 • Ka të drejtë të njoftojë mbarimin e pjesëmarrjes në IQeu pa dhënë arsye
 • Është i detyruar të respektojë të drejtat në fuqi të PIQeu.
 • Pas pagesës Përdoruesi ka të drejtë të marri rezultatet e testeve dhe nëse ai pengohet për ti marrë ato, ka të drejtë të kontaktojë Operatorin dhe të kërkojë të veprojë në favor të tij, por nuk ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim.
 • Me dhënjen e informacioneve personale Përdoruesi i jep Operatorit leje ti vendosi ato tek databaza dhe ti përdori për kontakt me Përdoruesin. Operatori siguron, që informacionet personale nuk do ti jepen palës së tretë, dhe në rast se kërkohet, do ti heqi nga databaza. Me plotësimin e testit ose rregjistrimin përdoruesi jej aprovimin e tij me këtë deklaratë.

3. Pjesëmarrja e subjekteve individuale në IQeu

Operatori:

 • Merr pjesë në IQeu që nga fillimi deri në fund, ose deri në dorëzimin e Iqeu një subjekti tjetër
 • Kontrollon respektimin e PIQeu dhe në rast injorimi bën hapa për rregullim

Përdoruesi:

 • Fillon pjesëmarrjen në testin e plotësuar Iqeu ose rregjistrimin
 • Kur të ketë dëshirë mund të hyjë për të marrë informacione duke vendosur emailin etij gjatë rregjistrimit
 • Mund të përfundojë kur të ketë dëshirë me pjesëmarrjen e tij në IQeu

4. Përgjegjësia e secilit subjekt

Subjektet pjesëmarrëse në Iqeu janë përgjegjëse për situatat, që mund ti influencojnë me sjelljen e tyre.
Operatori

 • Është përgjegjës për respektimin e PIQeu
 • Nuk është përgjegjës për aftësinë paguese të Përdoruesit

Përdoruesi:

 • Është përgjegjës për respektimin e PIQeu

5. Sistemet paguese

Sistemet paguese ofrohen nga Operatori. Sistemet paguese dhe çmimet e rezultateve përcaktohen nga lokaliteti i zgjedhur nga Përdoruesi gjatë bërjes së testit. Në rast se Përdoruesi zgjedh një lokalitet tjetër ndryshe nga ai ku gjëndet në këtë moment, me probabilitetin më të madh nuk do ti marri fare rezultatet.
Lista e shteteve, metodat paguese dhe çmimet:

al.test-iq.com: 120 ALL

6. Mbrojtja e informacioneve personale, të drejtat e autorit

Gjatë pjesëmarrjes në projektet IQeu mund të shkëmbehen informacionet personale si emri, adresa, telefoni, e-maili, (Nr. I biznesit) etj.) Këto informacione personale janë sekrete dhe vetëm palët e interesuara kanë të drejtë ti shohin ato. Të dyja palët e kanë të ndaluar të ofrojnë informacione personale të çdo lloj forme (të printuar, elektronike) palës tjetër, përveç listave statistike, të cilat nuk kanë mundësi të kenë lidhje me një person direkt. Provozovatel IQeu në të njëjtën kohë ka të drejtë të realizojë analiza për sjelljen e disa subjekteve të lidhura në IQeu në rast nevoje tia dorëzojë palës së tretë, por përsëri vetëm me formën e datave statistikore, të cilat nuk kanë mundësi të kenë lidhje me një person direkt.

7. Mbështetja

Çështje tregtare:
Email:
Çështje teknike:
Email:
Operatori IQeu realizon sipas kërkesës me shkrim të subjektit përkatës të gjitha aktivitet financiare të mundshme drejtuese për të zhdukur informacionet personale të subjektit në fjalë.
Aktualizuar dhe shpallur më 24 dhjetor 2006.
Këto kushte janë në fuqi që nga 24 dhjetori 2006.
(ose menjëherë nga momenti i rregjistrimit të ri për tek sistemi ose kryerja e testit)
Botuar nga I&Q GROUP, shoqëri tregtare sh p.k. (c) 2006